top of page

רוזנטל ססיל

לא ידוע

ססיל רוזנטל, נשמה תוססת הזכורה בזכות צחוקו המדבק וחביבותו, היה קשור עמוקות לקהילה ולאמונתו. ססיל, הידוע באופיו החם והחברתי היה בעלת יכולת ייחודית לרומם את רוחם של הסובבים אותו. הוא חלק קשר מיוחד עם אחיו דייוויד, ממנו לא נפרד, שניהם היו חברים ותיקים בעמותת ACHIEVA, עמותה התומכת בבני אדם עם מוגבלויות. חייו של ססיל התאפיינו באמונה חזקה, בכבוד לכל ובאהבה לחיים שהייתה גלויה לכל מי שהכיר אותו. לכתו הטרגי, לצד אחיו, הותיר חלל בלבם של רבים, והדגיש את ההשפעה העצומה של רוחו העדינה והשמחה.

רוזנטל ססיל
bottom of page