top of page

ברהם פיליפ

נשוי

פיליפ ברהם, אב בן 45 וחבר מכובד בקהילתו, איבד את חייו באופן טרגי בפיגוע הנורא במרכול היהודי הכשר בפריז. חייו היו של התמסרות, הן לאמונתו והן למשפחתו, והיו נטועים עמוק בקהילה היהודית. מחויבותו של ברהם לדתו ניכרה בנוכחותו ובהשתתפותו הקבועות בבית הכנסת המקומי שלו במונטרוז', שם נודע גם בנכונותו לעזור לזולת ולשרת את קהילתו.

הוא תואר על ידי חבריו כאדם מסור ומוכן תמיד לתת יד, פיליפ חי חיים המגלמים את המעלות של טוב לב, שירות ואמונה. מותו בטרם עת בפעולת טרור לא רק שגזל ממשפחתו דמות אהובה, אלא גם הותיר חלל בקהילה שהוקירה אותו. פיליפ ברהם הותיר אחריו את משפחתו, כולל ילדיו הלומדים בבית ספר יהודי במונטרוז', מה שממחיש את הקשרים ההדוקים של משפחתו לאמונתם ולקהילתם.

ברהם פיליפ
bottom of page