top of page

אודותינו

על היוזמה

אחריותה של ישראל ליהדות התפוצות התגלמה במגילת העצמאות וזכתה למעמד משפטי עם חקיקת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי. ישראל נושאת באחריות לרווחתם של יהודי התפוצות ולטיפוח היחסים בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות.
 

מערכת יחסים מרכזית זו מבוססת על קשר מקודש של שותפות גורל בין ישראל ליהדות העולם, אשר אירועי החודשים האחרונים הוכיחו כברור והכרחי. ואולם, מערכת יחסים זו אינה יכולה להיות חד־צדדית ונשענת רק על תמיכת יהדות העולם במדינת ישראל. בעוד שמרבית היהודים ברחבי העולם לומדים על ישראל, כולל על המחיר הכבד ששולם עד היום כדי להבטיח את קיומה של אומה ריבונית ובטוחה. הרוב המכריע של הציבור הישראלי אינו בקיא מספיק במעמדה של יהדות העולם, באירועים ההיסטוריים ובקשר שלה להקמת מדינת ישראל. הציבור אינו מודע במידה רבה לקורבנות היהודים ברחבי העולם שמתו אך ורק בגלל זהותם היהודית.
 

קרן משפחת רודרמן הייתה בין יוזמי ההחלטה של ממשלת ישראל להנצחת קורבנות יהודים בתפוצות שאינם אזרחי ישראל. ב'מתווה רודרמן', פרסמה הקרן נייר מדיניות על אופן ההנצחה הזו.

קרן משפחת רודרמן

קרן משפחת רודרמן היא ארגון פילנתרופי פרטי שהוקם בשנת 2002 בארצות הברית ומנוהל על ידי משפחת רודרמן. הקרן פועלת בארצות הברית ובישראל כדי לחזק את הקשר בין מדינת ישראל לקהילה היהודית האמריקנית ולקדם פילנתרופיה אסטרטגית. עד שנת 2020 פעלה הקרן לשילוב בני אדם עם מוגבלויות בחברה.

בתחום יחסי ישראל־יהדות ארצות הברית מתמקדת הקרן בחיזוק המחויבות ההדדית בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות בארצות הברית. הקרן פועלת להגברת המודעות לקהילה היהודית האמריקנית, להפצת ידע איכותי ומהימן על אודות הקהילה בקרב הציבור הישראלי ולפתח הבנה וידע מעמיקים של הצרכים, ההצלחות והאתגרים העומדים בפני יהודי ארצות הברית. קרן משפחת רודרמן רואה ביהדות האמריקנית נכס אסטרטגי למדינת ישראל ומרכיב רב־משמעות בשגשוג העם היהודי בכללותו.

קרן משפחת רודרמן שואפת לפעול כזרז אסטרטגי בתחומים שבהם בחרה לעסוק, בשיתוף עם המדינה, החברה האזרחית, המגזר הפרטי והפילנתרופיה – ללא זיקה פוליטית ותוך הסתמכות על ערכי צדק חברתי, שוויון ותיקון עולם. המשימה של הקרן היא ליצור מחויבות מצד ההנהגה והציבור הישראלי אשר תוביל לפעולה משותפת ותחזק את הקשר בין שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם.

about page, star of david
about page, western wall
bottom of page