top of page
זינדאני אהרון
זינדאני אהרון
1962-2012
לא ידוע
Estado civil
לא ידוע
Nombre
לא ידוע
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

זינדאני אהרון

אהרון זינדאני: מותו של אהרון מדגיש את המצב הרעוע של היהודים בתימן, ומדגיש את הצורך הקריטי בתשומת לב ובפעולה בין־לאומית כדי להבטיח את שלומם ואת זכויותיהם.

זינדאני אהרון (גיל: 50), חלל פעולת איבה בצנעא, תימן

אהרון זינדאני, בן 50, מהקהילה היהודית בצנעא, תימן, נהרג באופן טרגי בפיגוע הקשור להאשמות בכישוף. אהרון נפצע אנושות בשוק סאוואן, ונכנע מאוחר יותר לפצעיו. מותו עורר דאגה עמוקה בקהילה היהודית הקטנה בתימן, והדגיש את האקלים הפוליטי ההפכפך ואת האיום הנשקף מקבוצות רדיקליות. התקרית מדגישה את מצבם הרעוע של היהודים בתימן, והאיץ מאמצים להעביר את חברי הקהילה הנותרים למקומות בטוחים יותר, כולל ישראל.

bottom of page